Om en person har svårt att få lån beror det främst på att personen har för dålig kreditvärdighet eller betalningsförmåga. Banken anser att personens säkerhet helt enkelt är för liten. Inte sällan erbjuds lån men då till en betydligt lägre summa mot vad man önskar.

Ett sätt att öka säkerheten mot banken och därmed få möjlighet att få lånet beviljat är att ha en medsökande till lånet. En annan väg (som har stora likheter) är att ha en borgensman. Det innebär kortfattat att banken kan kräva återbetalning av flera personer och att man därmed ser på den totala säkerhet detta skapar. I och med att säkerheten är större är det inte heller ovanligt att räntenivån sänks.

Ett bra sätt att få lån? Eller ett säkert sätt att bryta en vänskap? Allt för ofta blir resultatet en ekonomisk konflikt mellan de bägge parterna.

Medsökande

När ett privatlån eller bolån tecknas finns möjligheten att ha en medsökande. Det betyder att det är två personer som står på avtalet och att det är dessa två som gemensamt har ansvar för att betala tillbaka lånet enligt det avtal som skrivs under. Den som söker lånet kallas i detta fall för huvudsökande medan den andra för medsökande. Rent juridiskt har bägge samma betalningsansvar. Det som skiljer är att det är huvudsökande som får krav på inbetalningar i första hand.

Skulle huvudsökande inte betala skulden kommer hela kravet läggas på medsökande. Även om man är två som tecknar lånet så betyder det alltså inte att man är ansvarig för halva lånet var. Banken kan därmed rikta om hela skuldbördan mot den medsökande om de anser att den huvudsökande inte klarar av att betala enligt avtal.

Om man har medsökande kan man fördela den deklarerade räntekostnaden på två olika sätt. Grunden är att huvudsökande betalar hela skulden samt dess ränta. Därmed är det den personen som ska deklarera hela räntekostnaden. Men det finns även möjlighet att fördela räntan på de två låntagarna. Anser man att fördelningen skett fel kan detta korrigeras på deklarationen.

Var insatt i ekonomin

”Innan du tar ett lån ska du vara noga med att göra en kalkyl och se hur lånet med dess kostnader passar in i din nuvarande och framtida ekonomi.”/Sverigekontanter

Att se på sin egna ekonomi är en förutsättning för att ta ett lån. Men tecknar man ett lån som medsökande bör man även vara insatt in den huvudsökandes ekonomi. Det är lätt att tro att man tar lika mycket ansvar för lånet men så är inte fallet. Orsaken att banken inte accepterar låneansökan beror ju på att personen anses ha dåliga ekonomiska utsikter. Om då en person med betydligt bättre ekonomi är medsökande är det den personens ekonomi som ligger till grund för större delen av säkerheten. Därmed kan man säga att det är den personen som även tar störst risk.

Borgensman

Ett annat alternativ är att ha en borgensman för lånet. Till skillnad mot medsökande är en borgensman inte direkt avtalspart i lånet men resultatet om låntagaren inte kan betala sina skulder blir ändå de samma.

Det finns två olika sorts borgen.

Enkel Borgen  – I detta fall måste banken i första hand försöka få lånet återbetalt av låntagaren. Det räcker inte med att personen slarvar med inbetalningar för att banken ska få rikta betalningsansvaret mot borgensmannen. Det ska finnas dokumenterat att personen verkligen inte har möjlighet att betala. Därmed måste banken:

”…med alla till buds stående lagliga medel- betalningsföreläggande eller stämning och utmätning eller konkurs, se till att ha får betalt” /Wikipedia.

Detta är en mycket ovanlig borgen eftersom den kan sätta banken i en situation då den måste genomföra en rad åtgärder innan den kan rikta skuldkravet på borgenären.

Proprieborgen – Den vanligaste borgenformen är proprieborgen vilken regleras av Handelsbalken 9 § 10 kap. I detta fall räcker det med att skulden inte är betald enligt avtalad tid för att banken ska få välja att rikta återbetalningskravet mot borgenspersonen. Ofta står det i avtalet något i stil med ”För kredittagarens förpliktelser enligt detta skuldebrev tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld”.  Med andra ord kan alltså skulden hanteras som om borgenspersonen hade ”egen skuld”.

Fördelen med att välja borgen istället för medsökande handlar delvis om regressrätten.

Den borgensman som tvingas betala hela eller delar av en kredit har alltid regressrätt mot kredittagaren” /Konsumenternas

Detta betyder att man kan kräva att kredittagaren ska återbetala den summa som man som borgensman lagt ut på lånet. Det kan jämföras med medlåntagare där parterna gemensamt är ansvarig för lånet och det därmed inte finns någon regressrätt mellan dem.

Det finns även vägar att gå att avsluta sitt borgensåtagande även om det kan bli kostsamt. Den första vägen är att låntagaren hittar en annan person som går i borgen för lånet. Den andra vägen är att borgensmannen begär att lånet löses. Detta kan ske om det i avtalet står skrivet att man får göra så. Men kan då inte låntagaren betala lånet hamnar betalningsansvaret hos borgensmannen.

Skulle låntagaren avlida förflyttas hela skulden till dödsboet. I första hand ska tillgångar härifrån betala skulden. Kan inte hela skulden betalas av dödsboet hamnar ansvaret på borgensmannen. I detta fall finns förstås inte någon möjlighet till regressrätt.

Risken är densamma

  • Minskad kreditvärdighet

Oavsett om man är borgensman eller medsökande så tar banken hänsyn till detta om denna person skulle genomföra en egen låneansökan framöver. Genom detta åtagande minskar den ekonomiska handlingsfriheten och till egna lån.

  • Ekonomiskt ansvarig

Den största risken med dessa två vägar är att man blir helt och hållet betalningsansvarig för lånet. Skulle den huvudsakliga låntagaren inte klara av att betala förflyttas skulden till den andra personen. Detta oavsett orsak till att personen inte betalat skulden. Om huvudsökande missköter sin ekonomi eller helt enkel struntar i att betala kommer den andra parten få ansvaret.

Även om man är insatt i riskerna som medsökande eller borgensman så fokuserar många enbart på de ekonomiska riskerna. Men hur kommer relationen att förändras om du blir helt ansvarig för din väns skuld? Kommer vänskapen bestå även om du behöver betala 200 000kr för att din vän tagit oaktsamma ekonomiska beslut?